Σύνδεσμος Ιδιωτικών Σχολείων - Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί (3)

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου του Έργου "Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης" για την υλοποίηση της Πράξης με MIS 5035246 με τίτλο:

"Κατάρτιση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας από τον Σύνδεσμο Ιδιωτικών Σχολείων (ΣΙΣ) για την απόκτηση και πιστοποίησης εξειδικευμένων όσο και οριζόντιων γνώσεων/ικανοτήτων βάσει διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών"